Mye moro sandvika. Fo yrkesetiske retningslinjer

skade ved bruk av tvangsmiddel. Yrkesutøvaren har ansvar for å tydeleggjere og vedkjenne seg makttilhøvet i relasjonen til brukaren. Dei bør samarbeide med andre arkivarar og styresmakter som søkjer

å straffeforfølgje personar mistenkte for tjuveri av arkivmateriale. Yrkesutøvaren må vere medviten på at både brukarane og yrkesutøvarane sine erfaringar og kulturelle bakgrunn påverkar korleis ein situasjon vert oppfatta, opplevd og vurdert. Som den profesjonelle part i relasjonar, må yrkesutøvaren ha eit medvite tilhøve til eigen væremåte, motiv og verdiar, og korleis desse påverkar dei ein møter. Arkivarar bør vurdere, velje ut og oppbevare arkivmateriale i sin historiske, juridiske og administrative samanheng, og slik halde fast på proveniensprinsippet om å bevare og tydeleggjere arkivdokumentena sin opphavlege samanheng. Følgjande verdiar utgjør eit felles etisk grunnlag for yrkesutøvaren Menneskeverd Alle menneske har same (grunnleggjande) verdi og rett til dei godane som livet gir. Yrkesutøvar «Yrkesutøvar» viser i dette dokumentet til barnevernspedagogar, sosionomar, vernepleiarar og velferdsvitarar. Som yrkesutøvarar må barnevernspedagogar, sosionomar, vernepleiarar og velferdsvitarar vere medvitne si rolle. Det er ynskjeleg at klaga vert knytt direkte til dei etiske verdiane som er omtala i dette dokumentet. Når ein står fram offentleg, må det gjerast klart om ein opptrer på vegne av seg sjølv, profesjonen, arbeidsplassen eller ein organisasjon. Den etiske hovudutfordringa er derfor avveginga mellom skadane som kan førebyggjast ved tvangstiltak, og skadane og krenkingane ein kan påføre ein annan gjennom sjølve tvangsbruken. Han/ho skal vere pådrivar i det faglege arbeidet for å kjempa mot og førebyggje unødvendig bruk av tvang, og alltid søke etter alternativ. Om interessekonflikter oppstår, skal alltid hensynet til brukeren prioriteres. Yrkesutøvaren må dele si eiga forståing av situasjonen og problemet med klienten og anerkjenne at det er brukaren som best kjenner eiga livshistorie og situasjon. Brukarane sine eigne ressursar skal mobiliserast, slik at dei i størst mogleg grad kan få innverknad over og ta ansvar for eige liv. Dialog og samarbeid Samarbeid er ein føresetnad for utøving av helseog sosialfagleg arbeid. Solidaritet med utsette grupper, kamp mot fattigdom og arbeid for sosial rettferd og sosial endring, er derfor sentralt i det yrkesgruppene gjer. Å anerkjenne ulikskap leiebil værnes og ikkje-diskriminering Helse- og sosialfagleg arbeid skal ta omsyn både til felles menneskelege behov og individuelle preferansar. Ettersom velferdsstaten er verdibasert, kan det knytte seg etiske utfordringar til sosialpolitiske spørsmål. Særleg gjeld dette elektroniske arkiv, der oppdatering og sletting er vanleg praksis. Yrkesutøvaren skal ha eit kritisk blikk på all bruk av tvang, og ta ansvar for at problemstillingar som bruk av tvang reiser, vert teke opp til diskusjon. Forhold til brukeren.1 Aktivitøren skal ivareta brukerens integritet og egenverdi uavhengig av rase. 1.4 Aktivitøren skal legge vekt på brukerens behov, interesse, ressurser og funksjonsevne, slik at brukerens livskvalitet blir opprettholdt, eventuelt forbedret. Skal ha forståelse av eget yrke, kjenne funksjonsområdet for eget fag og forstå når annen kompetanse er nødvendig. Han/ho har eit ansvar for at tilhøve som skaper sosiale problem og bidreg til sosial utstøyting eller uverdige livsvilkår, får merksemd i samfunnet. Faglege utfordringar lar seg derfor vanskeleg skilja frå etiske utfordringar på dette feltet. Kunne kommunisere med foreldre og barn i alle aldre med ulike kommunikasjonsevner. God informasjon og dialog om grunngjevinga for bruken av tvang kan gjere tiltaka meir forståelege og bidra til å redusere opplevinga av krenking hjå brukaren. Yrkesetiske utfordringar i arbeidet Møtet mellom menneske Helse- og sosialfagleg arbeid vert utøvd primært i møter mellom menneske. Lojalitet Gjennom sitt samfunnsansvar har yrkesutøvaren ulike interesser å ivareta.

Vingespenn havørn Fo yrkesetiske retningslinjer

Etisk forsvarleg bruk av tvang vil først og fremst vere aktuelt overfor brukarar som ikkje sjølv forstår konsekvensane av eigne handlingar. Alder, drøftar utvalde etiske utfordringar og problemområde og peikar på reaksjonar og sanksjonar i situasjonar der den enkelte yrkesutøvar eller kollegiale fellesskap viser dårleg dømmekraft eller gjer etiske overtramp. Kjønn, den primære lojaliteten skal vere hjå den mest utsette parten. Sjølv om leiarar har eit større ansvar enn den enkelte yrkesutøvar. Språk, dei bør stå imot press som siktar mot å manipulere prov for å dekke over eller forvrengje fakta. International Federation of Social Workers ifsw der FO er medlem. Ved grove brot på FO sine etiske verdiar kan rådet foreslå skarpare reaksjonar overfor yrkesutøvaren. Yrkesutøvaren må camping kunne skilja mellom rettar og behov.

Arkivarar bør streve etter å utvikle si eiga yrkesforståing og ekspertise. Og desse avgrensingane bør handhevast rettferdig. Dokumentet sitt føremål og målgruppe Dette yrkesetiske dokumentet vender seg til. Og kan aldri gjerast generell, sosionomar, og perspektiva til alle dei som er involvert må takast med i vurderinga. Dei bør gjere greie for kva avgrensingar som gjeld for tilgjenge. Er avgjerande for korleis tenester og hjelp vert utført. Barnevernspedagogar, profesjonsetikk for helse og sosialarbeidarar skal gje eit grunnlag for ansvarleg handling og grunngjevne verdival i yrkesutøvinga. Denne avveginga må alltid knytast til den konkrete situasjonen og personen. Minne røynde arkivarar om deira yrkesmessige ansvar og gje allmenta tillit til arkivaryrket. Kollegaer og grupper på, auke den totale fo yrkesetiske retningslinjer profesjonelle kunnskapen, for å sikre menneskeverdige levekår og livskvalitet Å ha tillit.

Arkivarar bør respektere såvel retten til tilgjenge som personvernet, og arbeide innafor rammane av relevant lovgjeving.Arkivarar bør rå frå reglar som i urimeleg grad avgrensar tilgjenge til og bruk av arkiv, men kan gjere framlegg om eller godta ei tidsgrensa klausulering når dette er naudsynt for å oppnå ei avlevering.Profesjonsetikk er refleksjon over profesjonen sine moralske utfordringar, normer og verdiar samt grunngjevinga for desse.

 

Yrkesetiske retningslinjer for Null til atten

Regelverket avheng av at arkivinstitusjonar og yrkesorganisasjonar er viljuge til å ta det i bruk.Arkivarar bør arbeide for bevaring og bruk av vår felles arv av arkivmateriale gjennom samarbeid med medlemmer av sin eigen profesjon og andre.Kven kan klage til yrkesetisk råd Alle som i møte med barnevernspedagogar, sosionomar, vernepleiarar og velferdsvitarar meiner å ha opplevd etisk kritikkverdig praksis frå yrkesutøvarane si side, kan klage til yrkesetisk råd.Dei bør ikkje berre vere opptekne av eksisterande arkiv, men og forsikre seg om at dagens informasjons- og arkivsystem heilt fra starten har innebygde rutinar som sikrar at verdfulle dokument blir bevarte.”