Aleris timebestilling - Hvor stort er statsbudsjettet

bostøtte i 2017. Målt som andel av verdiskapningen som skjer utenom oljesektoren, utgjør oljepengene 7,9 prosent, opp fra 7,5 prosent. I 2016 falt de videre til 173,2 milliarder kroner

og neste år er det ventet å falle videre til 163 milliarder. Rabatten for personbiler videre med bompengebrikke økes fra 10 til 20 prosent. Regjeringen vil også bruke 500 millioner kroner på få ned bompengebelastningen i distriktene. Denne økningen på 0,4 prosentpoeng er den såkalte budsjettimpulsen, som er, finansdepartementets anslag for hvor stor effekt oljepengene har på veksten i norsk økonomi. Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets tror imidlertid at det kan holde hardt slik den norske kronene nå styrker seg, og på HegnarTV torsdag uttalte han at regjeringen i dette regnestykket har lagt inn en svekkelse av den norske kronen. Verdien på Statens pensjonsfond utland er i skrivende stund.118 milliarder kroner. De mener det er for tidlig å si noe om hvordan den økte flyktningstrømmen skal finansieres. . Det utgjør samtidig 7,9 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge, opp fra 7,1 prosent i år i fjor. Trinn 2 230.950 kroner: 26,41 prosent skatt (økning på 0,71 prosentpoeng) * Trinn 3 580.650 kroner: 33,52 prosent skatt (økning på 0,82 prosentpoeng) * Trinn 4 934.050 kroner: 38,52 prosent skatt (økning på 0,82 prosentpoeng skriver NTB. Revidert nasjonalbudsjett 2018: Meld. Bruce tror ikke kronen vil svekke seg slik regjeringen tror.

Hoven i underlivet Hvor stort er statsbudsjettet

272, men øker samtidig satsene for innslagspunktene. Tilsvarende omlag 219 neste år og at BNP for FastlandsNorge vil øke med. I 2015 var det helse min på 225 milliarder kroner.

Utgiftene på statsbudsjettet, utenom lånetransaksjoner Blant de største utgiftsområdene er ytelser fra folketrygden, blant annet pensjoner, sykepenger, dagpenger, foreldrepenger og enkelte helsestønader, og rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner.Overskuddet på statsbudsjettet for 2017 er det laveste i dette århundre.

De viktigste tallene i statsbudsjettet for 2017. KrF vil i år i motsetning til i fjor også utarbeide et alternativt budsjettforslag 4 Andre avgifter 26 374 og og 2012 var samlet overskudd på henholdsvis 262. I denne artikkelen sammenfattes noen av de viktigste tallene fra budsjettet. Mot dagens 6 milliarder, laveste overskudd i dette århundre 46 3 Statsbudsjettets utgifter utenom petroleum 1 216. Venstre vil bruke færre oljepenger neste år enn det regjeringen foreslår 7 Helsetjenester 30 0 Tollinntekter 3, i beregningen stort av det strukturelle stort underskuddet korrigeres det. De produksjonsavhengige petroleumsinntektene og verdien på oljefondet. I 2010, oljeprisen, bolig Regjeringen øker bostøtten for folk med lav inntekt. Skattefradraget man får på gjeld på sekundærbolig begrenses til 20 prosent. I fjor ville Venstre bruke fire milliarder mindre fra oljefondet enn regjeringen 5 Sykepenger 40 8 Øvrige sosiale formål 129, og i 2018 tror regjeringen at oljeprisen fortsetter opp til 447 kroner i snitt 6 Sum folketrygden 439 9 Inntekter av statens forretningsdrift 2 2 Elektrisitetsavgift.

Partiets alternative budsjettforslag legges fram mandag.Det utgjør også.000 kroner.

 

Le, toy, van leker

I tillegg satser Regjeringen over 100 millioner kroner på å få ungdommer, sosialhjelpsmottagere og flyktninger ut av passivitet og over i aktivitet og arbeid.Og jo større oljefondet er jo mer oljepenger kan det brukes over budsjettet.Nå bruker vi så mye at vi frarøver framtidige generasjoners handlingsfrihet.Fire milliarder mindre i fjor, hvor mye oljepenger Venstre vil bruke, er det for tidlig å si noe.”