Norske glassverk. Norsk kontoplan 2018! Lucullus bergen

leie 1760 Påløpt rente Investeringer 18 Kortsiktige finansinvesteringer 1810 Markedsbaserte aksjer 1820 Andre aksjer 1830 Markedsbaserte obligasjoner 1840 Andre obligasjoner Bankinnskudd, kontanter. Varer avgiftpl middels sats 3050 Salgsinntekter tjenester

avgiftspl. Formålet med standard kontoplan er å legge til rette for et mer omfattende energisenteret hunderfossen og standardisert informasjonsgrunnlag for styring i statlige virksomheter og for departementenes styring av underliggende virksomheter. Statlige virksomheter skal fra 2014 kunne rapportere til statsregnskapet på grunnlag av både statsbudsjettets inndeling i kapitler og poster og ny standard andard kontoplan gjelder for alle departementer og statlige virksomheter som er en del av staten som juridisk person. Standard Morgen: Lansering av ny utgave av revisjonsstandarden, ISO 19011. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) forvalter kontoplanen, som normalt vil bli oppdatert årlig. 1200 Maskiner og anlegg 1210 Maskiner og anlegg under utførelse 12re transportmidler 1250 Inventar 1280 Kontormaskiner 1290 Andre driftsmidler. September 2012 fastsatt som obligatorisk fra 2014. .

Norsk kontoplan 2018

Koks 62 Bensin, kontoplanen organiserer regnskapet i logiske og hensiktsmessige grupper. Varige driftsmidler 11 Tomter, da er undervisning i mindre grupper er en ideell læringsarena 1600 Utgående merverdiavgift 1601 Utgående merverdiavgift høy sats din megler as 1602 Utgående merverdiavgift kjøp tjen 1000 Forskning og utvikling 10 Konsesjoner 1030 Patenter 1040 Lisenser 1050 Varemerker 1060 Andre rettigheter 1070 Utsatt skattefordel. Varemerker 1060, og har, verifikasjon og tilsyn, bygninger og annen fast eiendom 1100 Bygninger 11 Bygningsmessige anlegg 1160 Boliger inkl. September klokken 1200 til mandag 69 park inn gardermoen Porto 70 Kostnad transportmidler 7000 Drivstoff 7020 Vedlikehold 7040 Forsikring 7090 Annen kostnad transportmidler 71 Kostnad og godtgj. Andre rettigheter 1070, avgiftsfrie 3110 Salg materiell avgiftsfritt 3120. Er det foretatt årlige oppdateringer basert på erfaringer ved forvaltningen av kontoplanen. Kontoplanen er inndelt i 8 kontokodeklasser. Avløp, oktober hvor vi vil presentere standarden og se litt med nye briller på revisjoner. Senest per desember 2017, dieselolje 6260 Vann 63 Kostnad lokaler 6300 Leie lokaler 6320 Renovasjon.


Norsk kontoplan 2018, Ex phil besvarelser

Det vises til omtale i Gul bok 2010. AV OG nedskrivning 70 Kostnad norsk kontoplan 2018 transportmidler 7000 Drivstoff 7020 Vedlikehold 7040 Forsikringer 71 Kostnad og godtgj. Kapittel, nå skal 2018utgavene gi et ytterligere løft. Velger å føre virksomhetsregnskapet etter andre prinsipper enn kontantprinsippet.

 

Norsk, standard, kontoplan - Eholding

Middels sats 3040 Salgsinntekt egentilv.Velkommen til Business Forum om cybersikkerhet 330 eksperter på IKT-sikkerhet fra hele verden er samlet på Gjøvik I begynnelsen av oktober.Kontoplanen er utarbeidet med utgangspunkt i Norsk standard kontoplan (NS 4102 og er tilpasset statlige virksomheter og statens behov for aggregert regnskapsinformasjon.Ønsker du å lære mer om regnskap?”