Meny hønefoss åpningstider: Norsk økonomi 2018; Volvo maskin kristiansand

år til et par prosent i 2021. Det har vært en utvikling både i tenkningen om og praktiseringen av pengepolitikken siden. De fleste prognosemakere anslår at disse investeringene vil

øke ganske klart i år også etter at veksten i 2017 ser ut til å ha vært meget god. Den siste tiden har vi imidlertid sett tegn til at nedgangen er over. Et utgangspunkt for moderniseringen av forskriften har vært å fange opp denne utviklingen og bringe forskriften i samsvar med hvordan pengepolitikken i dag blir utøvd). Så langt har denne utviklingen i liten grad satt spor i nasjonalregnskapstallene for boliginvesteringene som har fortsatt å øke friskt. Finanspolitikken har vært klart ekspansiv siden 2014. Vi venter også at krona vil styrke seg med rundt 5 prosent de nærmeste årene. Konklusjon: Fortsatt forsiktig oppgang, det ligger fremdeles an til at fjorårets moderate konjunkturoppgang fortsetter. Norges bank sier selv at « den nye forskriften ikke føre til vesentlige endringer i utøvelsen av pengepolitikken». Boligsalget stupte, og beholdningen av usolgte boliger gikk i været. Det må også ses i sammenheng med utsikter til en forsiktig innstramming i pengepolitikken internasjonalt. Da inflasjonsmålet ble innført i 2001 var norsk økonomi på vei inn i en periode med innfasing av oljeinntekter. Kronekurs, oljepris og -fond har utviklet seg gunstigere enn antatt. Ved innføringen av inflasjonsmålet forutså man ikke de sterke deflatoriske impulsene fra økt globalisering, særlig gjennom Kinas inntog i den globale økonomien. Lave renter og økt internasjonal etterspørsel er viktige årsaker til investeringsoppsvinget. Boligmarkedet har vært gjennom en svært turbulent periode. Igangsettingstallene til og med november viser en klar nedadgående tendens. Finanstilsynet har dessuten foreslått en videreføring av begrensningen på boliglån til 5 ganger inntekt, samt at avviksprosenten reduseres til 8 prosent for hele landet, slik det er i Oslo i dag. Samtidig vil en forsiktig renteoppgang også dempe boligprisveksten. Det syntes klart at dette ville skape et realappresieringspress, i form av nominell styrking av den norske kronen og/eller i særnorsk prisvekst. Økt sysselsetting og høyere reallønnsvekst vil bidra til konsumvekst framover. Jeg har heller ingen tro på at rentene vil endres mye i løpet av året. Oljeprisen har økt klart i det siste og det har kommet positive signaler fra oljeselskaper og leverandørvirksomhet. Publisert, makroøkonomiske prognoser peker med få unntak i samme retning, nemlig en fortsatt forsiktig konjunkturoppgang: Vekst i fastland BNP i overkant av det normale og økt fart i sysselsettingen og noe lavere nattog trondheim oslo ledighet. Endringer her teller derfor mye. Moderate etterspørselsimpulser, internasjonalt tok den økonomiske veksten seg klart opp i 2017. 2 ( hovedlinjene i regjeringens økonomiske politikk ligger fast. Dette gir ringvirkninger til den norske økonomien forøvrig. Dermed blir også den videre nedgangen i arbeidsledigheten moderat, og vi venter at den flater ut på 3,8 prosent i 2019. Det som har kommet av ny informasjon har forsterket svenske navn topp 100 troen på et slikt omslag. Av 28 økonomer Dagens Næringsliv kontaktet i jula regnet et flertall med at lønnsveksten ville bli lavere. Tallene for november viste imidlertid en klar vekst på hele 2 prosent.

Sist, byggearealstatistikken for annet enn boligbygg peker i retning av en ganske flat utvikling for investeringer i bygninger. Har husholdningene samisk bygget opp et høyt gjeldsnivå. Med moderat vekst i norsk økonomi venter vi at rentene blir værende på relativt lave bil nivåer også i årene som kommer.

Norsk økonomi i 2018.De siste nyttårsraketter har falt til bakken og champagneglassene har klirret fra seg.Hva vil det nye året bringe innenfor økonomi?


Økt internasjonal vekst og bedret konkurranseevne vil gi økt eksport 5 og 16, politisk usikkerhet og høy gjeld i offentlig sektor. Om enn i langt mindre målestokk enn i Oslo. Før den begynte å falle klart våren 2017. Da ville renta nødvendigvis øke tidligere og mer med den nye forskriften. Nedgangen spredde seg raskt til de fleste andre store byer. I en slik situasjon blir konsekvensene av det lavere innflasjonsmålet små.

Hvis den økonomiske utviklingen skuffer, kan oljepengebruken komme til å bli justert opp allerede til våren.SSBs investeringsundersøkelse for industri og kraftforsyning peker uansett i retning av klar investeringsvekst i disse to næringene.

 

Kroppen / Din, kropp

Husholdningenes konsumvekst tok seg opp i 2017 etter en svak utvikling i 2016.Fall i boligprisene peker i retning av en svakere utvikling i boligbyggingen framover.I desember var nedgangen 0,5 prosent og nivået lå da 2,1 prosent lavere enn ett år tidligere.”