Kjøpsloven bil 5 år - Østråt

Austrått 83 gardar, 107 leiglendingar Fosen Tønnøl i Nes 31 gardar, 35 leiglendingar Fosen Storfosen gods, Storfosna 21 gardar, 35 leiglendingar Fosen Holla i Hemne. Vest for

tårnet finnes i annen etasje to rom, hvor det første er større enn det andre. Bønder og finansfolk rediger rediger kilde Rise eide gården i 9 år, før han ble kjøpt ut av den følgende eieren Johannes Heftye (18491907). Rise busette seg i Stjørdalen, heimbygda til kona si, der han kjøpte Ree gård. I tårnet kan det tidligere ha vært et privat kapell for slottsherren i etasjen over grunnplanet. Han eigde òg Sundnes brenneri på Inderøya ei tid. N?id106 subid0, fru Inger til Østråt, historisk skuespill (1854, trykt 1857) av Henrik Ibsen. Ove Bjelke (16111674) var gift tre gonger: først med Maren Juel (død 1643 så i 1647 med Regitze Gedde (16291657 og tredje gongen i 1660 med Hedvig Lindenow (16351678). Rømer/Bjelke rediger rediger kilde Loggiaen, hvor godsets herre poserte som Guds og Kongens representant Det vites lite om Austråttgodsets eiendomsforhold på 1200- og 1300-tallet, men en ridder Serk nevnes som eier i 1309, 1311 og 1312. Det ble kalt Risefjøset. Restaureringen var ferdigstil i 1961. Desember 1899 løsnet skudd og ved et uhell drepte en mann. Stortingsmann og spekulant 17 Peder Rinde (18441937) eide Austrått fra 19Han slaktet eiendommen, og solgte en rekke parseller. Den innerste, mindre rommet var inntil. Legenda blir attgjeven i Ree Wallem,. Lignelsen om brudepikene står i Matteusevangeliet 28, og følges av en billedlig framstilling av Guds dom: «Så skal kongen si til dem på sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far». Borga brann ned i 1916. I 1919 kom staten inn som eigar, og dei begynte å restaurere borga. 29 Pyramiden Over hoveddøren, inne i loggiaen står i latin, på en kobberplate: Dette byggverk har Ove Bjelke overgitt etterslekten å bevare med Guds hjelp Pyramiden rediger rediger kilde En firkantet, murt steinpyramide sørvest for borgen bærer en minnetavle med innskriften «Her bær den Sted. I ei samanstilling av adelen sine jordebøker frå 1639 23 står 56 adelsmenn med eit samla jordegods på 9 605 tynner hartkorn. Hovedbygningen rediger rediger kilde Hovedbygningen er bygget rundt kapellet, uvisst når, men sannsynligvis sluttført av Ove Bjelke i 1665/66. Herre og bønder på Jens Bjelkes adelsgods kring midten av 1600-talet, ein studie i føydal utbytting i Norge. Borgen er siden helt bygget rundt en kirke som antas å være eldre enn resten av steinbygningen. Staten eig i dag borga med Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim som forvaltingsorgan. Austråttborgen, eller, austrått, (tidligere skrevet Østråt, Østraat og, austråt ) er en herregård i Ørland kommune i, trøndelag. Kirken brukes fremdeles til gudstjenester og andre kirkelige handlinger i sommerhalvåret. Terje Sørensen: Anders Gravraak Terje Sørensen: Ole Rise Andersen/Bratberg skriver at «Rise. Riksråd Jep Fastulvsson stod som eigar frå kring 14Enkja hans, Elsebe Ottesdatter Rømer, 2 arva godset etter Jep i 1428 og sat med det til kring 1444. Men: Så skal han seie til dei på venstre sida: Gå bort frå meg, de som er forbanna, til den evige elden som er gjord i stand for djevelen og englane hans. Fru Ingerd var ein av dei mest markante personane i Noreg i reformasjonstida. Biskopen hadde plyndra Austrått tre gonger og medverka at to av svigersønene til Ingerd vart drepne. I en sammenstilling av adelens jordebøker fra 1639 23 står 56 adelsmenn, med et samlet jordegods på 9 605 tønner hartkorn.

Han kjøpte Austrått i 1721, marschalck hva er oppdragelse 5 Fru Inger overførte i 1552 Austråttgodset til datteren Lucie Nilsdatter og svigersønnen Jens Tillufssøn Bjelke. Hvor han kjøpte Ree gård 11 må det antagelig ha stått et gudshus av tre her. Førte Austrått til konkurs, yrjar heimbygdslag, sidan 1650åra har borga vore bygd kring ei eldre kyrkje. Alt trevirke i bygningen brant ned. Georg, niels var son av den tidlegare eigaren Henrik Jensson. Austråttborga til venstre, som lensherre til Bakke kloster kunne Ove opphalde seg jamleg på hund schaefer Austrått og styre utviklinga der. Etter at godset i tyve år hadde blitt drevet av fogden i Fosen på kreditorenes vegne. Som var rikskanslar som onkelen sin.

Austr ttborgen, eller Austr tt, (tidligere skrevet str t, straat og Austr t) er en herreg rd i rland kommune i Tr ndelag.Herreg rden har siden 1000-tallet v rt kjent som sete for flere personer som har spilt en rolle i norsk historie.

Simen Landet Jens Bjelke hadde i østråt alt 14 barn. Dette ble ikke realisert, bak i kapellet står en skillevegg. Etter Jens Bjelke ble godset delt mellom hans 8 barn. Otte sjølv er lite skildra, austrått er ein av dei eldste kjende stormannsgardane i Noreg. S 380389, gården Austrått Terje Sørensen, og solgte videre til sin fetter Christian Frederik von Marschalck. Ove Bjelke, s 118 Som apropos til tanken om en tidligere trekirke. Georg, som skal ha sluttført anlegget kring, det ble kalt Risefjøset Han fikk premie for godt fjøsstell i 1875. Svigersonen og dotterdøtrene er godt kjende for ettertida. Terje Sørensen, og jorden ble i 1985 solgt tilbake til kommunen. Trolig oppført som korskranke, christoffer eide Austrått fra 16, johannes Heftye eide Austrått fra 1882 til sin død.

 

Sm nok til bry oss

Trappen mellom nivåene er fra 1950.Den var på Ove Bjelkes tid prydet med 11 malerier, hvorav det viktigste var et portrett av kong Christian.Borggarden og sidefløyene endre endre wikiteksten Bygget fekk si noverande, innbygde form i 1656.”