Ansatte i offentlig sektor. Supplerende stønad nav

av utanlandsopphalda i ein stønadsperiode utgjer 90 dagar. Søkjaren skal møte personleg på det felles lokale kontoret. Dersom ei endring som nemnd i 10 fører til at stønaden vert

sett opp, gjeld dette frå og med den månaden då endringa 1 euro i nok skjedde. Stønaden er behovsprøvd og all inntekt fra Norge og utlandet blir regnet med. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen i periodar som det vert etterbetalt supplerande stønad for, skal det gjerast frådrag i etterbetalinga tilsvarande den økonomiske stønaden. For å beregne hvor mye du kan få, kan du se på gjeldende satser for minste pensjonsnivå. Beløp som ikkje vert innkravde etter andre leddet, kan innkrevjast etter reglane i bidragsinnkrevjingslova. Etter 2016 har antallet mottakere vært relativt stabilt. Endringen gjelder for alle nye stønadsperioder. Utmåling av supplerande stønad Supplerande stønad vert gitt dersom full supplerande stønad etter 5 er høgare enn inntektsgrunnlaget etter. Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk. Ved førstegangs søknad og søknad om ny stønadsperiode, må det fremlegges oppdatert dokumentasjon på all brutto inntekt eller pensjon, både i Norge og fra utlandet. Weitere Informationen zu unseren Cookies und dazu, wie du die Kontrolle darüber behältst, findest du hier: Cookie-Richtlinie. Du kan skrive ut søknadsskjema om supplerende stønad som du finner under Skjema og søknad. Dersom ytinga vert sett ned, får dette verknad frå og med månaden etter den månaden då endringa skjedde. Forskrifta kan bestemme at ein stønadstakar skal møte personleg på det felles lokale kontoret inntil to gonger i året og vise pass eller anna reisedokument. Du får stønaden for 12 måneder om gangen.

Og seinast på det tidspunktet utbetaling skal skje 55 prosent av mottakerne var mellom 70 og 79 år i juni 2018. Samboer eller registrert partner blir også regnet med. Arbeids og velferdsetaten kan krevje at ein person som får supplerande stønad gir dei opplysningane og leverer dei dokumenta beste bilkjøp som Arbeids og velferdsetaten treng for å kontrollere storleiken på stønaden eller om han eller ho framleis har rett til ytinga. Personkrins opphald i utlandet, du kan også få skjema ved oppmøte på NAVkontoret.

Har du kort botid i Norge når du fyller 67 år kan du få supplerende stønad.Dermed er du garantert en samlet inntekt som svarer til folketrygdens minste pensjonsnivå for alderspensjonister.

Supplerende stønad nav

orofaryngeal kreft Wenn du auf unsere Website klickst oder hier navigierst. Som formue vert ikkje rekna vanleg bustad eller vanlege ting til dagleg bruk. Dersom opphaldet i utlandet er meint å vare i meir enn 90 dagar i samanheng.

 

Pensjonen kommer tidligere i desember

Avrekninga kan ikkje utgjere meir enn 10 prosent av dei aktuelle terminbeløpa.Stønad vert gitt frå og med månaden etter den månaden då vilkåra for ytinga var oppfylte, men ved forlenging av stønadsperioden som nemnd i første leddet tidlegast frå og med månaden etter utløpet av den siste stønadsperioden.Full supplerande stønad, full supplerande stønad skal svare til a) minste pensjonsnivå med høg sats for einslege stønadstakarar og for stønadstakarar med ektemake som ikkje har fylt 67 år b) minste pensjonsnivå med ordinær sats for kvar av ektemakane når begge har fylt.Hvis du kom til Norge på grunn av familiegjenforening med barn, barnebarn, nevø eller niese og fikk oppholdstillatelse fordi du hadde en som garanterte at du ville bli forsørget, vil du fra.1.2016 ikke ha rett til supplerende stønad.”