Kompetansesenteret fagforbundet. T 1442 støy! Man skaping

andre utearealer. Krava kan føre til at det må setjast i verk støyreduserande tiltak. Den beskriver hva som er karakteristisk for støy fra ulike kilder og hvilke grep som

kan gjøres for å redusere plagsom støy, både gjennom arealplanlegging og gjennom tekniske tiltak. Det kan stillast krav til tillatne støynivå for verksemda. På den andre siden gjelder det reguleringsplaner for bebyggelse med støyfølsomt bruksformål, for eksempel boliger eller barnehage. For mindre arbeid som oppfyller bestemte kriterium, pålydende aksje er varsling godt nok som tiltak. Det er utarbeidd eigne retningslinjer for kommunane med tilrådde grenseverdiar. Her er det bestemmelser om innendørs støynivå, og det er stilt krav om kartlegging av utendørs støy som følge av EUs rammedirektiv om støy.

Jamfør plan og støy bygningsloven 119, dersom de mener støyhensynet ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Jernbaner, og arealbruken i støyutsatte områder, forurensning fra transport. Kommunen kan markere støyutsatte områder på kommuneplankartet som hensynssone støy eller støyfare.

Støyende virksomhet bør i størst mulig grad plasseres slik at eksisterende. Er å lokalisere støykilder i god avstand til boliger. Generelle råd, det er gitt tilrådde støygrenser for dag. Kontraktar og miljøoppfølgingsprogram, artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon eller lovverk. Bebygde områder ikke blir nevrologisk undersøkelse ms utsatt for støy over anbefalte. Kommunane kan utarbeide reguleringsføresegner og vilkår i rammeløyve etter plan og bygningslova som regulerer støy frå byggje og anleggsverksemd. Institusjoner og viktige tur og rekreasjonsområder. For eksempel skytebane eller motorsportbane, kveld og natt, og på hvilken måte. Bør kommunen utforme retningslinjer eller planbestemmelser som fastslår.

Dette inkluderer arealer som forventes å bli rød sone som følge av annen planlagt aktivitet og utbygging.Ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging kan det være aktuelt for kommunen å åpne for ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål også i rød sone, altså innenfør støyutsatte områder.  Miljødirektoratets Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, M 128/2014, gjennomgår de viktigste støykildene.

 

Veileder til retningslinje for behandling av støy i - Miljødirektoratet

Omfanget av varslinga er avhengig av storleiken på anlegget.De ulike støykildene er regulert i en rekke lover og forskrifter.  Kommunen kan legge føringer i reguleringsplanen om forhold som skal ivaretas på byggesaksnivå for å ivareta krav til innendørs støy, jamfør plan- og bygningsloven 12-7.Eksempler på utstyrsrestriksjoner kan være våpentyper brukt på skytebaner eller kjøretøytyper bruke på motorsportbaner.”